Krishi Vigyan Kendra, Lakhisarai
Bihar Agricultural University, Sabour, Bhagalpur

Employee of Krishi Vigyan Kendra, Lakhisarai

Sl.

No

Emp ID

Name

Designation &

Discipline

Date of Joining

Mobile No &

Email

1

BAU1137

Dr. Shambhu Roy

Senior Scientist & Head

(Plant Pathology)

11-09-2017

9122807102

lakhisaraikvk@gmail.com

2

BAU1197

Dr. Sudhir Chandra Choudhary

SMS

(Plant Breeding & Genetics)

09-11-2007

9931095869

scchoudhary66@gmail.com

3

BAU1117

Dr. Uday Prakesh Narayan

SMS

(Plant Pathology)

12-11-2007

9473437441

unaryan747@gmail.com

5

BAU2030

Mr. Rahul Kumar Verma

SMS

(Horticulture)

30-09-2014

9122990727

rahulverma039@gmail.com

6

BAU2032

Dr. Renu Kumari

SMS

 (Home Science)

22-10-2014

 

7765860704

renuhau@gmail.com

7

BAU1200

Mr. Avni Kant

Farm Manager

26-10-2012

9708227109

kant1975@rediffmail.com

8

BAU1201

Mr. Raviranjan Kumar

Programme Assistant

Lab. Tech.

17-11-2012

 

8935876229

pihuravi9@gmail.com

9

BAU1202

Mr. Vijay Kumar Singh

Assistant

12-04-2013

8271964342

kingvijay339@gmail.com

10

BAU1203

Mr. Drabin Kumar Singh

Programme Assistant

Computer

31-05-2013

9334550917

drabinkumar@gmail.com

11

BAU1204

Mr. Deonath Paswan

Stenographer

20-06-2013

9631886548

deonath1985@gmail.com

12

BAU 2155

Mr. Ashok Kumar Das

Driver

28-07-2017

 7004345864

13

BAU 2154

Mr. shashi Prakash

Driver

22-05-2015

 9546416708